Google+ YouTube

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autoroom.pl

I Postanowienia ogólne

Serwis internetowy autoroom.pl (dalej: „Serwis”) jest udostępniany przez Automotive Media Patryk Żerański, Kamień Duży 103, 14-200 Iława, NIP: 744-181-08-78 oraz REGON: 281613526 (dalej: „Usługodawca”).

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki korzystania z Serwisu, udostępnianego pod adresem www.autoroom.pl przez każdą osobę, która przegląda informacje na nim zawarte (dalej: „Użytkownik”).

Poprzez fakt korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń.

W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik nie może tworzyć treści o charakterze bezprawnym, na przykład o charakterze wulgarnym, obraźliwym, czy też prowokacyjnym.

Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 


II Rodzaje i zakres usług świadczonych w ramach serwisu

Usługodawca całkowicie bezpłatnie udostępnia Użytkownikowi wiadomości ze świata motoryzacji, recenzje testowanych pojazdów, obrazy oraz materiały video, a także inne, powszechnie dostępne dane z zakresu motoryzacji (dalej: „Usługi”).

Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi również inne narzędzia przewidziane w ramach Serwisu, pod warunkiem dokonania rejestracji konta w Serwisie.

Usługodawca nie przesyła informacji handlowej osobie, która nie wyraziła zgody na jej zamówienie, tj. nie podała identyfikującego adresu poczty elektronicznej w odpowiednim, wyraźnie oznaczonym polu do tego przewidzianym.

 


III Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Użytkownika z dowolnej Usługi oferowanej w ramach Serwisu, również takiej, która nie wymaga rejestracji bądź logowania.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania korzystania z dowolnej Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

 

 IV Warunki techniczne

Aby korzystać z Serwisu oraz wszystkich materiałów multimedialnych, Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie:

hardware,

połączenia z siecią INTERNET,

przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

wtyczki Adobe Flash w wersji 8 lub wyższej.

Aby korzystać z usług wymagających rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do posiadania konta e-mail.

W przypadku chęci korzystania z wersji mobilnej Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie urządzenia, które obsługuje wszystkie protokoły niezbędne do korzystania z Serwisu.

 


V Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje na działanie Serwisu bądź poszczególnych Usług mogą być składane przez Użytkownika do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres kontakt@autoroom.pl, jednak nie później niż 14 dni od daty wykrycia wady.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię oraz nazwisko Użytkownika, okoliczności zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, datę zdarzenia oraz w miarę możliwości adres URL, w ramach którego nieprawidłowości wystąpiły.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego wniesienia, a jego wynik zostanie przesłany na adres e-mail Użytkownika.

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.